แบบฝึกทักษะทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล คลื่นผิวน้้า และการซ้อนทับของคลื่น

โดย

นายเอก นาเมืองรักษ์ ต้าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช้านาญการ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ส้า

หน่วยงาน

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

ประเภท

ความรู้จากการปฏิบัติงาน

แบบฝึกทักษะทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง คลื่นกลและเสียง เป็นแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้จัดทาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกลและเสียง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์และเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น